Hệ thống giám sát giao thông thông minh – ITS (lntelligent Transport System – ITS)
  • Sang Trần
  • 26/08/2020
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Hệ thống giám sát giao thông thông minh – ITS (lntelligent Transport System – ITS)

Hệ thống giao thông thông minh (lntelligent Transport System – ITS) là việc ứng dụng kỹ thuật công nghệ bao gồm các thiết bị cảm biến, điều khiển, điện tử, tin học, và viễn thông với cơ sở hạ tầng giao thông để điều hành và quản lý hệ thống giao thông vận tải một cách hiệu…