Video Insight VMS (VI7.5)
  • Bakco
  • 24/05/2021
  • Comments Off on Video Insight VMS (VI7.5)

Giới thiệu chungVideo Insight 7 là nền tảng Quản lý video doanh nghiệp mạnh mẽ nhưng dễ sử dụng cho phép các tổ chức trong lĩnh vực giáo dục, thực thi pháp luật, chăm sóc sức khỏe, thương mại và giao thông vận tải có khả năng triển khai một hệ thống giám sát an…