KX-TDA100DBP
  • Bakco
  • 07/06/2021
  • Comments Off on KX-TDA100DBP

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-72 máy nhánh – Khả năng nâng cấp 112 trung kế – 120 máy nhánh, 64 trung kế IP chuẩn H.323 – 112 máy nhánh IP chuẩn riêng, 112 trung kế BRI, 120 trung kế PRI (Tổng cộng tối đa cả hệ thống: 126 trung kế – 176 máy nhánh). – Bao…

KX-TDA100DBP
  • Bakco
  • 07/06/2021
  • Comments Off on KX-TDA100DBP

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-48 máy nhánh – Khả năng nâng cấp 112 trung kế – 120 máy nhánh, 64 trung kế IP chuẩn H.323 – 112 máy nhánh IP chuẩn riêng, 112 trung kế BRI, 120 trung kế PRI (Tổng cộng tối đa cả hệ thống: 126 trung kế – 176 máy nhánh)….

KX-NS1000
  • Bakco
  • 07/06/2021
  • Comments Off on KX-NS1000

Tổng đài IP-PBX Panasonic KX-NS1000 Business Communications Server KX-NS1000. Khung chính tổng đài IP bao gồm: – 2 trung kế-2 máy nhánh Analog. – 30 IP License SIP phone và 8 IP License điện thoại số IP Panasonic. – 2 kênh DISA và 2 kênh Voicemail (2 giờ ghi âm lời chào, tin nhắn). – Máy chủ fax, cho…